32. Ulusal Dilbilim Kurultayı’nda sunulmak üzere kabul edilen bildiri, yuvarlak masa ve poster sunumları yayınlanmıştır.

Kabul Edilen Bildiriler
Abdurrahman KARA Zihinsel İmgelem ve Deyim Ediniminde Gelişimsel Süreçler
Arif YILDIZLI
Zeynep DOYURAN
Türkçede Eklenti Sorularının Edimbilimsel ve Konuşmaya Ait Özellikleri: Sınıf Ortamı ve Doğal Ortam Karşılaştırması
Ata ATAK
Gülsün Leyla UZUN
Türkçede Uzamsal Referans Çerçeveleri
Aysun KUNDURACI Türkçede Etkileşimsel Yantümceleme
Aytaç ÇELTEK KAİLİ Türkçeyi 2. Dil Olarak Edinen Yunan Konuşucuların Sözlü Söylemde Açık ve Boş Özne Kullanımını Yöneten Söylem Edimbilimsel Kuralları Edinimi
Bahtiyar MAKAROĞLU Türk İşaret Dilinde Sayı Uyumunun Yeniden Değerlendirilmesi
Betil ERÖZ TUĞA
Esranur EFEOĞLU
Banu Çiçek BAŞARAN
Türkçede Kadın Söylemi: Kahve Falı Anlatıları
Betül ERTEK 6-10 Yaş Arası Çift Dilli Fransızca-Türkçe ve Tek Dilli Türkçe ve Fransızca Konuşan Çocuklarda Kelime Gelişimi
Burcu AYDIN Amerika’da Öğrenim Gören Ortaokul Öğrencilerinin Memlere İlişkin Algılarının Dilbilimsel Olarak İncelenmesi
Ceyda EKİCİ
Gülsüm Songül ERCAN
Gazete Köşe Yazıları Söyleminde Yazarın Toplumsal Cinsiyetinin Geçişlilik Kullanımına Etkisi
Demet KAYABAŞI Türkçede İyelik Yükseltme ve Parçacıl Niceleyici Yapıları: Kapsayıcı ve Dışlayıcı Özne Okuması
Dilek PEÇENEK
Seda G. GÖKMEN
Türkçede Çağrışımsal Cinsiyet Görünümleri
Ebru DEMİRAL Batı Ermenicesi ve Türkçe’de Yönelme Durumu Koşutluğu
Ece PİRİM
Celile EREN ÖKTEN
Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde  -mA ve  -mAk Eklerinde Sözdizimsel Açıdan Karşılaşılan Zorluklar
Eda Esra BÜLBÜL Türkçede Niceliksel Cümlelerin Yorumlanmasına Dair İşlemsel Bir Model
Ekin ŞEN Dilbilim Makalelerinin Tartışma/Sonuç Bölümlerinde Etkileşimsel Üstsöylem Belirleyicileri: Artzamanlı Bir İnceleme
Ekinsu ÖZKAZANÇ Anlık Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp Üzerinden Gerçekleştirilen Uzamsal Betimlemelerin Sözlü Üretimlerle Karşılaştırılması
Elçin ESMER Politik Röportajlarda Politikacılar Tarafından Kullanılan Sözbilimsel Araçlar
Elif TUNÇ SONGUR
Yusuf Kemal KEMALOĞLU
Güven MENGÜ
İnternette Bulunan “mp3” Biçimli Dosyalarını “wav” Dosyasına  Dönüştüren Yazılımların Karşılaştırılması
Emine OFLAZ KÖLECİ
Tuğba TÜLÜ
Ayten BÜLBÜL
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Ürettiği Türkçe Akademik Metinlerdeki Üstsöylemsel Görünümler
Enis UĞUZ
Bilal KIRKICI
İlkokul Çocuklarında Biçimbilimsel İşlemleme
Fatma DEMİRAY AKBULUT Anadilinin İkinci Dil Sözcük Tanıma ve Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi
Funda DÖRTKULAK
Hale IŞIK GÜLER
“Ben bu güzelliği yiyeyim mi?”: Sosyal Medya’da Türkçe İltifatlar
Gülhizar BOLLU Muğla Şivesinde Bir Olumsuz Şimdiki Zaman Yapısının İncelenmesi
Gülümser EFEOĞLU
Ayşe GÜREL
Yabancı Dil Olarak Türkçede Ad Çekim Eklerinin Ediniminde Ana Dili Etkisi
Güven MENGÜ
Yusuf Kemal KEMALOĞLU
Çağıl GÖKDOĞAN
Fatih ALTUNEL
Ses ve Konuşmanın Zaman, Frekans ve Şiddet Değişkenlerinden Faydalanarak Üç Boyutlu Görsel (Ses Heykeli, “Seykel”) Haline Getirilmesi için Bir Yazılım Geliştirilmesi:
Üç Boyutlu Ses-Konuşma Analiz Programı (3BKAP)
Hale ORTAKÖYLÜOĞLU
Aslıhan KÜÇÜKAVŞAR
Türkçe ve İngilizce Karşılıklı Konuşmalardaki Kibarlık/Kabalık Görünümleri
Hamide ÇAKIR SARI Türkçe Akademik Kitap Tanıtım Yazılarında Tutum Kaynakları
Himdam AHMAD
Filiz CELE
Anadili Arapça Olan Yabancı Dil Olarak İngilizceyi Öğrenenlerin İngilizcedeki Tanımlıkların Edinimi
Himmet SARITAŞ
Kübra KARADAĞ
Ahmet BENZER
Ortaokul Öğrencilerinin Sözlü Dil Kullanımlarında Söylem Belirleyiciler
İsmail Avcı BUCAKLİŞİ
Özge BAKAY
Belma HAZNEDAR
Yaşayan Lazca Projesi: Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz’de Lazcanın Durumu
José Rafael MEDEIROS COELHO Anadil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Konuşucularının Söylem Belirleyicisi ‘E’yi İşlevsel Kullanımı
Kamil İŞERİ
Esra AYDIN ÖZTÜRK
Gökhan SOYŞEKERCİ
Deneme Türü Metinlerde Üstsöylem Belirleyicileri
Kamil İŞERİ
Sibel ÇAPAN TEKİN
Türkçe Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Yöntem Bölümlerinin Dilsel Görünümlerinin İncelenmesi
Kateryna IEFREMENKO Miras Türkçede Cümle Birleştirmesi: Pilot Çalışması
Kübra KARACA
Çağrı KAYGISIZ
Okul Öncesi ve İlkokul Çocuk Kitaplarında Konu Sürekliliği Görünümlerine Eleştirel Bir Bakış
Mahmut AĞBAHT Kuzey Lübnan Arap Diyalektlerinde Durak Biçimleri
Martina GRACANİN YÜKSEK
Bilal KIRKICI
Zaman Gösteren Tümcelerin İkinci Dilde Edinimi: “before” ve “after”
Mehmet CANBULAT
Mustafa Çağrı ÇAĞLAR
Özhan GÜVEN
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarında Dilbilimin Yeri
Mehmet Umut MUTLU Türkçe Anadil Konuşucularının Arama Motoru Sorgularında Yeğledikleri Soru Biçimleri
Melike BAŞ Gazete Köşe Yazılarında Demokrasi Kavramının Kavramsallaşması: Derlem Temelli Bir Eleştirel Metafor Analizi
Melike ÜZÜM Tarihsel Süreçte turur > -DUr Gelişiminin Semantik Haritası
Meltem AYABAKAN İPEK TDK İlköğretim Türkçe Sözlük’ün Temel Sözvarlığı Kapsamında İncelenmesi: Derlem Tabanlı Bir İnceleme
Murat ÖZGEN Adcıl Öbeklerde Bağlama ve Parçalı Evre Kaydırımı
Nesibe AKKINTUĞ
Seda G. GÖKMEN
Radden ve Dirven (2007) Hȃl Türleri Tipolojisinde Aynı Görünüşsel Özellikleri Taşıyan  Hȃl Türleri
Neslihan KANSU YETKİNER
Derya DUMAN
Yasemin YAVUZ
Merve AVŞAROĞLU
Erken Cumhuriyet Döneminden Günümüze Çocuk Edebiyatındaki Çevre Odaklı Kültürel Sözcüklerin Çeviri Yöntemlerine Artsüremli bir Yaklaşım
Nurbanu KORKMAZ Down Sendromlu Genç Yetişkinlerin İmgesel Dil Yetileri Üzerine Bir İnceleme: Türkçedeki Deyimleri Kavrama ve Anlamlandırma Örneği
Orhan VAROL
Safiye GENÇ
Diller Arası Etkileşim ve Doğu Anadolu Domcası
Ömer DEMİRCAN Sonek Üretiminde “koruma” Sesleri
Özge CENGİZ Sınıf Söyleminde Söz Eylemler
Özlem CANGÖKÇE YAŞAR
Nalan KIZILTAN
Doğan BAYDAL
Ses Zenginliği Bağlamında “Jale’nin Dünyası”
Özlem ERGELEN Türkçe’de Adsıl Öbek Yapısı ve Bu Öbekte İşlevsel Ulamın Varlığı Üzerine Bir İnceleme
Seçil HİRİK Türkçede Çekim İlgeçlerinin İstem Değişikliğine Art Zamanlı Bir Bakış
Selçuk İŞSEVER Türkçede İyelik Uyumu
Selma ELYILDIRIM Kalıp Yapıların At Yarışı Sunumlarında Kullanımı
Sıla AY
İsmigül AVCI
Tuğba AKGÜR
Çince Okumada Görsel Bir İpucu Olarak Sözcük Sınırı Kullanımı: Bir Göz İzleme Çalışması
Soner AKŞEHİRLİ Varsayımsal Taban Yaklaşımıyla Türkçede Bireşim-ötesi (parasynthetic) Bileşikler
Süheyda SARIKAYA Türkçede Çalkalanmış Tümcelerin İşlemlenmesi:  Son-Üzeri-Son Koşulu Üzerinden Bir Değerlendirme
Süleyman DAVULCU Gazete Köşe Yazılarında Yadsıma: Bir Eleştirel Söylem Çözümlemesi Çalışması
Tarık UZUN İngilizce Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sesletim Hataları: Uzman Dinleyici Yargılarına Dayalı Bir Çözümleme
Tuğba TÜLÜ
Günsu TAŞKÖPRÜ
Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınıflarında Öğrencilerin Yazma Becerisinde Yaşadıkları Kaygının Ölçülmesi: DEDAM Örneği
Umut YOZGAT Söylem Sıfatları: Gazete Köşe Yazıları Örneği
Utkan BOYACIOĞLU Kılgı Topluluklarına Toplumdilbilimsel Bir Bakış:  Montreal Türk Toplumu Örneklemi
Veronika ZAGVOZDKİNA
Özgür AYDIN
Türkçede Tümce İşlemlemesinde Özne ve Nesne Bakışımsızlığı

Yuvarlak Masa Bildirileri
Araştırma Konusu
Yöneten
Söylem ve Duruş (stance)
Gülsün Leyla UZUN
Emel KÖKPINAR KAYA
Zafer UZUN
Demet ULUSOY
Evlilik programlarında benliğin sunumu üzerine kuramsal bir bakış: Duruş-alma ve konumlandırma
Nazlı AVDAN Duruş-almada zamansallık
Emre YAĞLI Kurumsallaşmış bilgi ve duruş: Heteronormatif topluluklarda /r/ algısı

Yuvarlak Masa Bildirileri
Araştırma Konusu
Yöneten
Türkiye’de Sesli Betimleme Çalışmaları
Mine GÜVEN
Engin YILMAZ Türkiye’de Sesli Betimleme Uygulamaları
Nilgin TANIŞ POLAT RIH-Modeli Çerçevesinde Sesli Betimleme Metinleri
Mine GÜVEN Bir Araştırma Alanı Olarak Sesli Betimleme: Yeni Yönelimler
Nurhan BAŞ Gören izleyicilere görüntüsüz film! Sesli betimlemeye ilişkin deneysel bir çalışma

Kabul Edilen Poster Sunumları
Abdul Kadir KARAKAŞ
Emel KÖKPINAR KAYA
Kadın Tacizinin Medya Aktarımları: Gazete Haber Başlıkları ve Sınıflandırmaları Üzerine Eleştirel Bir Söylem Çözümlemesi
Aslı SONKAYA
Asya Su YAZKAN
Burcu Nur EKİN
Filiz AYDAŞ
Mona Mir SAADAT
İrem Cemre ERDOĞAN
Polisemi Yorumlanması
Buse TARAKÇIOĞLU
Ayşegül ÖZCAN
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Alıcı ve İfade Edici Dil Gelişimi
Cumhur ŞAKTANLI İngilizce Seslerin Telaffuzunda Bireysel Anlık Düzeltici Geri Dönütün Etkisinin İncelenmesi
Dilin DÖĞER
 
Yeşil Söylem Üzerine Bir Çözümleme: Ekolojizm Güncelerindeki Metin-Kimlik İnşası İlişkisi
F. Nihan KETREZ
Aylin GÜNEY
Sözlü Dilde Ünlülerin Kullanım Sıklıkları
Feyza FİLİZ Türkçe ve Uygurcadaki Ayrık Geçişsizlik Olgusunun Bir Karşılaştırması
Hazal ÖZYÜREK
Atakan DİREN
Yerelleşme ve Simgesel İnşa Bağlamında Reklam Çözümlemesi: Mcdonald’s ve Burger King Reklamları Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme
Melih SEÇKİN Yıldız Savaşları Filmlerindeki ‘İyi ve Kötü’ İnşası Üzerine Eleştirel Bir Göstergebilimsel İnceleme
Nebiye Hilal ŞAN Anadili Türkçe Olan İkidilli Çocuklarda Özgül Dil Bozukluğu Tanısının Ayırt Edilmesi
Nehir AYGÜL Dolaylı Nesnenin Etkisi: Zaman Belirteçleri-Eylem İlişkilendirme Eğilimleri Üzerine Bir Çalışma
Nihansu YURTSEVEN Evet/Hayır İkilisindeki Ton Değişiklerinin Anlamda Yarattığı Etki
Orhan DEMİR
Burak ÖNEY
Arif UZEL
Nesne-İlgilendirme İlgi İçtümcelerinin İşlemlenmesinde Dolgu-Boşluk Bağlılığı
Selvi AKDENİZ
Semanur CİHAN
Ekinsu ÖZKAZANÇ
Seren ŞAHİN
Gülsüm TURUNÇ
Semiyosferi Oluşturan Unsurların İncelenmesi Yoluyla Yazınsal Metinlerde Yer Alan Yeni Öğelerin Çevirisi İçin Bir Yöntem Önerisi: ‘Jabberwocky’ Şiirinin Çevirisi